Belirlenen gündem ile Odamızın 27’nci Olağan Genel Kurul toplantısının 16.01.2022 tarihinde Pazar günü Saat: 13:30’da Beyoğlu Öğretmen Evi – Meşrutiyet Cad. No: 58 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış,
 2. Başkanlık Divanı teşekkülü,
 3. Saygı duruşu ve Ulusal Marşımızın okunması,
 4. Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
 5. 2018, 2019, 2020, 2021 yıllarına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi kabul veya reddi,
 6. Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 7. 2022, 2023, 2024, 2025 yılları çalışma programı ile bu program içinde yer alan eğitim teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi veya reddi,
 8. Oda Başkanı, Başkan Vekili ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları yolluk ve konaklama, yurt içi ve yurt dışı harcırahların, ücretlerinin tespit edilmesi,
 9. Odanın imkanları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanı ile ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yılın gayri safi gelirin %10’u geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi,
 10. Birliğin muvafakati alınmak şartıyla, Odanın Kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü gayrimenkul ve taşıt alım satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Birliğin muvafakati alınmak şartıyla, Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Dilek ve temenniler,
 13. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 14. Kapanış.

ODA YÖNETİM KURULU

Dokümanı İndir